ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

З 01.01.2022 року   розпочався черговий етап декларування.

Згідно з вимогами  ч. 3 ст. 8 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюється дія  Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції».

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону № 1700-VII, а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону№ 1700-VII суб’єктом декларування щороку подаєтьсядекларація, у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня,шляхом заповненняїї на офіційному веб-сайтіНаціонального агентства з питаньзапобіганнякорупції (далі – НАЗК), за формою, щовизначаєтьсяНаціональним агентством з питаньзапобіганнякорупції..

Така декларація охоплює звітний рік (попередній рік), а період з 01 січня до 31 груднявключно.

Наприклад: в 2022 році в період з 01 січня до 01 квітня треба подати декларацію за 2021 рік.

Також доводимо до Вашого відома про те, що з 01.12.2021 набув чинності наказ НАЗК від 23.07.2021№ 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»згідно з яким, затверджено:

- форму декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування;

- Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

Дані матеріали розміщені за посиланням:

- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#n19.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону№ 1700-VII упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

СТОСОВНО ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ

Статтею 52 Закону № 1700-VII передбачено, що у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний стро кписьмово повідомити про це НАЗК у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

Порядок інформування НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидент, затверджений наказом НАЗК від 23.07.2021 № 451/21

Необхідністьвідкриття таких рахунківможевиникнути у разі:

- придбання нерухомості за кордоном;

- оплата товарів або послуг;

- оплата навчання у закордонних ВУЗах;

- початок сезону на курортах, де необхідно оформлення віз з відкриттям рахунків у банку.

У разісуттєвоїзміни у майновомустанісуб’єктадекларування, а самеотримання доходу, придбання майна абоздійсненнявидатку на суму, яка перевищує 50 прожитковихмінімумів, встановлених для працездатнихосіб на 1 січнявідповідного року(відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022рік»з 01.01.2022 прожитковиймінімум для працездатнихосіб 2481 грн. х 50 = 124 050 грн.), зазначенийсуб’єкту десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна аб оздійснення видатку зобов’язаний повідомити про цеНАЗК. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАЗК.

Форма повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування та Порядок про інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, затверджені наказом НАЗК від 23.07.2021 № 450/21.

Положення статті 52 Закону № 1700-VII застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків згідно примітки до статті 513 Закону № 1700-VII

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в ційстаттірозуміються особи, посади яких частиноюпершою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевогосамоврядування" віднесені до пешої - третьоїкатегорій (голова районної ради).

Переліком посад з високим та підвищенимрівнемкорупційнихризиків, затвердженимрішеннямНАЗКвід17.06.2016  № 2 (іззмінами), такожпередбачено посаду заступника голови районної ради.

Для депутатів місцевих рад інформування НАЗК про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлення про суттєвізміни у майновому стані  чинним законодавством не передбачено.

Також доводимо до Вашого відома про те, що згідно вимог ч. 1 ст. 65¹ Закону № 1700-VIIза вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в ч. 1 ст. 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.