РЕГЛАМЕНТ ЛУБЕНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1. Лубенська районна рада є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє територіальні громади району у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, а також повноважень переданих їй сільськими радами.

2. Загальний склад ради визначається відповідно до закону про вибори.

3. Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

4. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та Регламентом.

Стаття 2. Прийняття Регламенту ради.

1. Регламент Лубенської районної ради (далі – Регламент) визначає Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань.

2. Регламент затверджується не пізніш як на другій сесії ради, рішенням ради.

3. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 3. Основні принципи діяльності ради.

Рада здійснює свою діяльність на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами сіл району;

судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 4. Проведення пленарних засідань ради.

1. За загальним правилом пленарні засідання ради проводяться у приміщенні ради  за юридичною адресою. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань.

2. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні депутатиВерховної ради України та їх помічники, депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. 

3. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради. Цим особам може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

4. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Про проведення пленарного засідання ради у іншому місці приймається розпорядженням голови ради.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання ради.

1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводиться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому пленарному засіданні ради за її рішенням мають право бути особи присутність яких необхідна для розгляду необхідного питання.

3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксаціх, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорених на засіданні питань.

5.Порядок то обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Розділ II

ОРГАНІЗАЦЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1.  Порядок скликання першої сесії ради.

Стаття 6. Планування роботи ради.

1.Діяльність ради здійснюється за планами роботи,  затвердженими радою на рік.

2.План роботи включає в себе зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій, містить заходи по підготовці та реалізації рішень, визначає відповідальних за виконання планових завдань. План роботи ради є підставою для поточного планування роботи  постійних комісій, інших органів ради.

3.Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій заступника голови ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

Стаття 7. Форми роботи ради.

1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 8. Розпорядок роботи пленарних засідань ради.

1.Тривалість роботи сесії визначається радою.

2.Засідання ради, як правило, розпочинається о десятій годині,  оголошуються перерви по 20 хвилин через кожні 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.

3.У випадку коли сесія не закінчила свою роботу в день скликання, пленарне засідання сесії продовжується у визначений депутатами термін.

Стаття 9. Порядок скликання першої сесії ради.

1. Першу сесію новообраної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.

   2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. 

3. З часу обрання голови він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Стаття 10. Порядок скликання сесії ради.

    1. Сесія ради скликається головою ради за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

   2.  Сесія ради також скликається головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

   3.  Заступником голови ради сесія скликається у випадках:

якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк  за пропозицією не менш, як однієї третини  депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

  4.У разі, якщо голова  ради і заступник голови  ради у двотижневий строк не скликають сесію за пропозицією не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана  депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або  постійною комісією ради. 

У такому випадку сесію відкриває, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

5. Розпорядження про скликання  сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за  день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань,  які передбачається  внести на розгляд  ради. 

Стаття 11. Формування порядку денного сесії ради.

1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Проекти рішень ради, інші матеріали з питань, запропонованих для розгляду на сесії, готуються та подаються голові районної ради постійними комісіями ради, депутатами, районною державною адміністрацією (з питань делегованих районною радою повноважень), виконавчим апаратом ради не пізніше, ніж за 25 днів до призначеної дати скликання чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

3. Проекти рішень ради, які носять регуляторний характер у відповідності із Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», подаються голові районної ради розробниками -  постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим апаратом не пізніше, ніж за 45 днів; а районною державною адміністрацією після дотримання процедури оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій, -  не пізніше, ніж за 25 днів до призначеної дати скликання чергової сесії».

4.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та висновками про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок районного бюджету.

Проект рішення складається з:

 констатуючої частини, в якій містяться посилання на відповідні закони України, інші документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

вирішальної частини, в якій конкретно і чітко формулюється рішення,  визначаються виконавці, терміни виконання та покладається контроль за виконанням.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки,  висновки відповідних постійних комісій ради, районної державної адміністрації, відділів управлінь та інших структурних її підрозділів.

6.Узагальнення пропозицій, поданих до проекту рішення ради, підготовка проекту рішення, що виноситься на розгляд сесії ради, покладається  на органи, які ініціювали  розгляд питання.

Стаття 12. Затвердження порядку денного сесії ради.

1.Порядок денний сесії ради обговорюється і затверджується на початку пленарного засідання. Пропозиції щодо об’єднання питань порядку денного, зміни порядку їх розгляду, виключення вносяться депутатами.

Стаття 13. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.

1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше ніж 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Глава 2. Проведення пленарного засідання.

Стаття 14. Відкриття та ведення пленарного засідання.

  1.Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі засідань Гімну України, Гімну Лубенського району. У залі засідань розміщується Державний Прапор України, малий Державний герб України і  герб та Прапор Лубенського району.

Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням, а при потребі — після кожної перерви в роботі  сесії ради.

              2.Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання. Головуючий інформує раду про кількість присутніх  на сесії депутатів.

              3. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні  бере участь  більше половини  депутатів від загального складу  ради.

              4.При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання та переносить його на погоджений з депутатами термін.

Стаття 15. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

    1. Головуючий на засіданні:

відкриває та веде засідання;

оголошує перерви у пленарному засіданні ради;

вносить на обговорення проекти рішень;

інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

організовує розгляд питань;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування та оголошує його результати;

оголошує офіційні повідомлення;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

підписує протокол та рішення сесії;

здійснює інші повноваження, надані Регламентом.

                2. Головуючий на засіданні має право:

в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

утворювати при необхідності погоджувальну комісію;

брати слово позачергово по питаннях порядку денного сесії для довідок, відповідей на запитання, пояснень тощо;

надавати слово особам запрошеним на сесію.

Стаття 16. Порядок надання слова.

1. Доповіді, співдоповіді, виступи виголошуються з трибуни; заяви,
запити, запитання - безпосередньо з місця в залі. При цьому депутат називає своє прізвище, ім'я, по батькові.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Вони формулюються коротко і конкретно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання, для усних запитань надає слово депутатам в порядку черговості.

2. Головуючий на сесії може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на засідання за згодою депутатів. При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

Якщо   виступ   повторює   те,   що   вже   виголошували   інші   промовці, головуючий на засіданні може звернутись до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.

Промовець  не  повинен  відхилятися  від теми  обговорення,   не  може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних та насильницьких  дій.

Головуючий  на  засіданні  у  таких  випадках зобов'язаний попередити промовця.

 Після другого попередження промовець позбавляється слова. Слово для повторного виступу з обговорюваного питання йому не надається.

3.Тексти виступів депутатів, що не встигли виступити з обговорюваного питання, на їх прохання повинні бути включені до протоколу сесії, якщо вони подаються в день засідання.

Глава 3. Порядок прийняття рішень.

Стаття 17. Загальні положення порядку голосування.

1.Рішення на сесії ради приймаються у відповідності з чинним законодавством України шляхом відкритого  або таємного голосування, що визначається депутатами.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 18. Лічильна комісія.

1. Для проведення  відкритого та таємного голосувань, визначення його результатів рада обирає із числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію у кількості 3 осіб. У разі необхідності рада може прийняти рішення про інший кількісний склад лічильної комісії. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії подають депутати, а в разі відсутності пропозицій – головуючий відповідно до алфавітного списки депутатів. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи, фракції.

2. Лічильна комісія за необхідності обирає із свого складу голову та   секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і лише відкрито. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

 3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати,  кандидатури яких включені до бюлетенів при проведенні  таємного голосування.

Стаття 19. Прийняття рішення ради.

1. При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного  сесії ради головуючий ставить на голосування кожен з них. Розгляду підлягає проект, який отримав відносну більшість голосів згідно черговості надходження.

2. Запропоноване головуючим  рішення приймається за основу, коли за нього проголосувало більше  половини від загального складу ради.

3. Розгляд на  пленарному засіданні  ради  пропозицій до  проекту рішення проводиться лише після прийняття його за основу.

4. Пропозиції до проекту рішення ставляться головуючим на голосування в порядку надходження і прийнятою вважається та пропозиція, за яку проголосувало більше половини від загального складу ради.

5. Рішення ради в цілому  приймаються  більшістю голосів депутатів, від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. Рішення  повинні відображати волю та інтереси населення, що постійно або тимчасово проживає на території  району, бути законними, науково обґрунтованими, нести в собі практичну життєву необхідність, прийматися колегіально і гласно.

Стаття 20. Протокол сесії.

1.Засідання сесій ради протоколюється. Ведення протоколу забезпечується виконавчим апаратом ради. Оформлення протоколу здійснюється виконавчим апаратом ради протягом місяця з дня проведення сесії.

2. У протоколі фіксується хід і результати проведення пленарного засідання ради.

3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 10 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом. Невід'ємною частиною протоколу сесії ради є результати поіменного голосування.

Стаття 21. Відкрите та таємне голосування.

                   1. Рішення на сесії ради приймаються у відповідності з чинним законодавством України відкритим поіменним або таємним голосуванням.

                2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради. При відкритому поіменному голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

             3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та розміщуються на веб – сайті районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

Результати поіменного голосування підлягають наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

4. Таємне голосування проводиться у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» або у випадку прийняття рішення радою щодо проведення таємного голосування.

5. Місце для проведення таємного голосування визначається радою до початку його проведення. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосуванням. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови лічильної комісії одразу після її обрання, для чого у пленарному засідання оголошується перерва.

Стаття 22. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Форма бюлетеня для таємного голосування затверджується радою до початку його проведення.

2. Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради;

до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

3. Якщо бюлетенів в скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 23. Процедура таємного голосування.

1. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

3. Кожному депутату ради після пред’явлення ним посвідчення або паспорта та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для голосування.

4. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходиться біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 24. Повторне таємне голосування.

                1. Повторне голосування проводиться у разі:

-  бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування;

- до бюлетеня внесено декілька кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості голосів. У такому випадку повторне голосування проводиться щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні;

 - вибуття кандидатів з балотування залишився один кандидат. У такому випадку повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 25. Підведення підсумків таємного голосування.

1. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь – кого з членів лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

2. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

3. На підставі доповіді лічильної комісії про підсумки голосування рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження його результатів. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.  

Глава 4. Набрання чинності рішеннями ради. Внесення змін та доповнень.

Стаття 26. Набрання чинності рішеннями ради.

1. Рішення  ради  набуває  чинності  з моменту прийняття  його радою та підписання головою  ради, якщо не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні або до визнання його таким, що втратило чинність.

2. Рішення ради направляється органам виконавчої влади, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам не пізніш, ніж через 10 днів після його прийняття і є обов’язковим для виконання.

3.  Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь – яких питань, що належить до її компетенції.

Розділ 3. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ.

Глава 1. Голова ради, заступник голови ради.

Стаття 27. Порядок обрання голови ради.

1. Голова районної ради обирається шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами, що входять до її складу. Депутат районної ради може висунути для обрання свою кандидатуру.

   3. Кандидатам на посаду голови ради надається слово для виступу щодо майбутньої діяльності (в порядку висунення їх кандидатур). Кандидат на посаду голови ради може зняти свою кандидатуру з балотування до включення її до виборчого бюлетеня. 

  4.Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу.

Стаття 28. Повноваження голови ради.

1. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Голова ради відповідно до своїх повноважень:

- скликає сесії ради;

- забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради;

-  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату ради, витрати на її утримання;

- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;

- веде особистий прийом громадян;

 - забезпечує гласність у роботі ради та її органів, оприлюднює рішення ради;

 - представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу  не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;

 - вирішує інші питання, дорученні йому радою.

2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 29. Порядок припинення повноважень голови ради.

1.Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депута ради відповідного скликання. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.

2.У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею депутатських повноважень.

3. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради, а також у інших випадках передбачених Законом.

4. Зазначені у пункті 3 ст. 29 цього Регламенту повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, коли повноваження голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 30. Порядок обрання заступника голови ради.

 1. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

 2. Кандидатуру для обрання на посаду заступника представляє голова ради.

 3. Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 4. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд ради не більше двох раз.

Стаття 31. Повноваження заступника голови ради.

 1. Заступник голови ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради або дострокового припинення повноважень заступника голови ради.

2.  Заступник голови ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутністю голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

3.  Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинними законами України.

Стаття 32. Порядок припинення повноважень заступника голови ради.

 1. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припиненні без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або у разі звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень заступника голови ради. Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

2. У випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Глава 2. ПРЕЗИДІЯ РАДИ.

Стаття 33. Правовий статус та повноваження президії ради.

1. Президія ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

3. Президія діє на підставі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 34. Створення постійних комісій.

1. Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень з числа депутатів обираються постійні комісії ради.

2. Кількісний склад кожної комісій ради визначається радою але не менш як  у складі п’яти депутатів. Персональний і кількісний склад постійних комісій затверджується радою не пізніш як на другій сесії ради.

3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

4. Комісії обираються радою    на строк її повноважень у складі голови та членів комісії  за пропозицією голови ради. Вибори заступників голів комісій, їх секретарів та інші питання  структури вирішуються відповідними комісіями безпосередньо на їх засіданнях.

5.Депутат ради обирається лише до однієї з комісій за його згодою, має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на її засіданнях,  може брати участь у роботі інших, затверджених сесією ради комісій, з правом дорадчого голосу.  

6.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм  соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться  на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують експертні висновки,  висновки про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, та інші висновки з питань, що виносяться на пленарні засідання  ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядаються постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті на їх засіданнях, підписуються головами постійних комісій.  

7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залучанням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

8. Засідання постійних комісій ради протоколюються

9. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій  необхідні матеріали і документи.

10. Постійні комісії ради здійснюють свою діяльність у відповідності з Положенням про постійні комісії ради, затвердженим в установленому порядку радою.

11. Постійні комісії ради є підзвітними раді  та відповідальними перед нею.

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 35. Правовий статус тимчасових контрольних комісій ради.

1.Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень  ради,   з числа депутатів ради  можуть обиратися  тимчасові контрольні комісії ради.

2. У разі створення депутатських груп та фракцій у складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

4. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймається на сесії ради, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.       

6. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради  припиняються з моменту   прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ.

Глава 1. Депутати ради.

Стаття 36. Правові засади діяльності депутатів ради.

1. Повноваження депутата ради  визначаються до Конституцією  України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»   та іншими законами України.

2. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

Стаття 37. Форми роботи депутата ради.

      1. Діяльність депутата включає:

     –  участь у пленарних засіданнях;

     –  участь у засіданнях президії ради, з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;

    –  участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь – якої іншої комісії – з правом дорадчого голосу;

     –  виконання доручень ради та її органів;

     –  роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

Стаття 38. Депутатські фракції та групи.

1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь – який час протягом строку повноваження ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради

2. Депутати ради можуть формувати на партійній основі депутатські фракції чисельністю не менш, як із п’яти депутатів.

Депутат місцевої ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції голова ради на пленарному  засіданні інформує про створення депутатської фракції, її кількісний склад та приймається рішення про її реєстрацію.

 Організація діяльності депутатської фракції забезпечується керівником фракції, обраним депутатами, які входять до складу депутатської фракції.

  Рада може заслуховувати повідомлення про діяльність депутатської фракції.

  3. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати  ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутатська група  в раді складається  не менш як із п’яти  депутатів.

 Після відповідного оформлення та подання матеріалів про утворення депутатської групи  головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про створення  депутатської групи, її кількісний склад.

Про реєстрацію депутатської  групи радою приймається відповідне рішення  за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. 

Організація діяльності депутатської  групи забезпечується  керівником групи, обраним депутатами, які входять до складу депутатської групи.

Рада може заслуховувати повідомлення про діяльність депутатської групи.

4. Депутатські фракції та групи не мають права виступати від імені ради.

Стаття 39. Права депутатський фракцій та груп.

1. Депутатські групи, фракції мають право:

- напропорційнепредставництвов постійнихтатимчасовихкомісіяхради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- нагарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
               
- об'єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створеннябільшостівраді чи опозиції;
               
- здійснювати інші права, передбачені законами України.

Глава 2 . ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

Стаття 40. Депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

1. Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих ради» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення. 

2.  Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час  пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошено на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

4. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутат з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенцій.

Стаття 41. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

              1. Депутатський запит може бути внесений  депутатом  районної ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи  усній  формі.  Запит  підлягає  включенню  до  порядку денного пленарного засідання ради.
    
         2. У разі необхідності депутатський  запит  обговорюється  на пленарному засіданні ради.
              3. Рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата районної ради.
   
        4. Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов'язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і  депутату  районної ради.  Якщо  запит  з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити  раді та депутатові районної ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. 
   
        5. Депутат районної ради має право дати оцінку  відповіді  на  свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  районної ради. Посадових осіб,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  радою.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому 
засіданні ради.
               За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 42. Помічники – консультанти депутата районної ради.

             1. Депутат    місцевої    ради    може    мати    до    п'яти  помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. 
             2. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду помічника-консультанта  депутата  районної  ради,  організацію  їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює  особисто  депутат місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 

Розділ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

Стаття 43. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради.

              1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються за поданням голови ради

              2. Діяльність виконавчого апарату ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат ради.

              3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 44. Повноваження виконавчого апарату ради.

             1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами виконавчої влади, органам та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Розділ 6. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА РАДИ

ЯК ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 45. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл район.

            1. Районна раді від імені територіальних громад сіл здійснює управління об’єктами спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад сіл.

             2. Рада від імені та в інтересах територіальних громад сіл відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Стаття 46. Затвердження районного бюджету.

               1. Рада затверджує районний бюджет, який формується з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами сіл або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально – економічних та культурних програм, контролює їх виконання.

            2. Складання та виконання районного бюджету здійснює районна державна адміністрація відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та іншого бюджетного законодавства.

3. Доходи додатково одержані в процесі виконання районного бюджету, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у випадках, вилученню не підлягають, крім випадків передбачених законом. Рішення про використання таких коштів приймаються радою.

4. Рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду районного бюджету. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджуються радою.

5. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

Розділ 7. Гарантії районної ради, як органу місцевого самоврядування.  Відповідальність органів та посадових осіб ради.

Стаття 47. Гарантії діяльності районної ради.

                  1. Рада, органи та  її посадові особи самостійно реалізують надані їм повноваження.

                  2. Районна державна адміністрація та  її посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність ради,   її  органів та посадових осіб, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами   до повноважень ради  та її посадових осіб, крім випадків виконання делегованих їй  радою  повноважень.

              3. У разі розгляду районною державною адміністрацією  питань,  які зачіпають інтереси ради, вона повинна повідомити про це  раду та її посадових осіб.

    4. Рада та її посадові особи мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органу виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують  права територіальних громад району, повноваження ради та її посадових осіб.

Стаття 48. Підзвітність та підконтрольність районної державної адміністрації.

               1. Районна державна адміністрація є підзвітна раді у виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного  бюджету, підзвітною і підконтрольною у частині повноважень, делегованих їй радою, а також у виконанні рішень рад з цих питань.

             2. Рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення  і дає раді обґрунтовану відповідь.

             3. Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу ради, Президент України приймає рішення про відставку голови районної державної адміністрації.

 Стаття  49. Обов’язковість рішень ради.

1. Рішення ради,  прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання на території району.

2. На вимогу ради та її органів керівники розташованих або зареєстрованих на території району підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання для надання інформації з питань віднесених до відання ради та її органів.

3. Районна державна адміністрація, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед радою за заподіяну шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень ради, прийнятих у межах наданих їй повноважень.

Стаття 50. Відповідальність органів та посадових осіб ради.

1.Рада, створені нею органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними  і фізичними особами.

2. Підстави, види і порядок відповідальності ради та її посадових осіб  визначаються Конституцією  України,   чинним законодавством  України.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                       О.В. Цимбал