Друк

     ПОЛОЖЕННЯ 

про постійні комісії районної ради

 

І. Загальні положення.

 

1.1 Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

 

1.2 Постійні комісії районної ради (далі - комісії) у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад", Регламентом районної ради та цим Положенням.

 

1.3. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

1.4. Кількісний склад кожної комісії визначається радою, але не менше як у складі п'яти депутатів.

 

   До складу комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.

 

     Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та
членів комісії за пропозицією голови ради. Вибори заступників голів комісій, їх секретарів та інші питання
структури вирішуються відповідними комісіями безпосередньо на їх
засіданнях.

 

1.5.               Депутат ради обирається лише до однієї з комісій за його згодою, має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на її засіданнях.

 

Депутат може брати участь у роботі інших комісій, затверджених сесією ради, з правом дорадчого голосу.

 

ІІ. Перелік постійних комісій ради:

 

Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів;

 

Постійна комісія з питань земельних відносин, екології та раціонального природокористування;

 

Постійна комісія з питань соціальної сфери та соціального захисту населення;

 

Постійна комісія з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв'язку та управління комунальною власністю;

 

Постійна комісія з питань законності та правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, зв’язків з громадськістю, антикорупційної політики.

 

ІІІ. Порядок організації роботи постійних комісій.

 

3.1               Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на рік. План роботи комісій затверджується на засіданні комісії та погоджується з головою або заступником голови районної ради.

 

3.2         Постійні комісії ради готують пропозиції до плану роботи ради.

 

3.3                                   Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову відповідної комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

3.4                                   Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови чи заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно.

 

3.5Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

 

3.6                 За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

 

Висновки і рекомендації на спільних засіданнях приймаються більшістю голосів від загального складу комісій, які беруть учать у спільному засіданні, і підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

          Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем постійноїкомісії, спільного засідання – головуючим на засіданні.

 

3.7        В засіданнях комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії. До участі в роботі комісії можуть бути залучені посадові особи виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, керівники або представники установ, організацій, підприємств району.

 

3.8        Депутати ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, депутат - член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

3.9        Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

IV. Повноваження постійних комісій.

 

Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови або за власною ініціативою:

 

попередньо розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

 

попередньо вивчають питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання які вносяться на розгляд ради;

 

попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;

 

вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

 

здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

 

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

V. Функціональна спрямованість комісій:

 

1. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів:

 

розглядає проекти рішень районної ради про районний бюджет на відповідний рік, внесення змін до них та затвердження звітів про виконання районного бюджету за звітний період;

 

розглядає пропозиції:

 

     щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного    розвитку району;

 

     з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

 

     щодо коштів, що передаються для розподілу між місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів;

 

       щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів, тощо;

 

       готує висновки та рекомендації за результатами вивчення і розгляду питань, що виносяться на сесії районної ради;

 

       представляє доповіді та співдоповіді з питань, які розглядаються на сесіях ради.

 

2. Постійна комісія з питань земельних відносин, екології та раціонального природокористування:

 

розглядає проекти рішень ради з питань землекористування в районі;

 

розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин в районі відповідно до чинного законодавства України;

 

розглядає проекти рішень про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

 

розглядає і погоджує   проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 

розглядає питання щодо організації територій і обєктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

 

попередньо розглядає питання щодо раціонального та ефективного використання земель в районі;

 

попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля;

 

розглядає питання, віднесені до компетенції ради, щодо охорони навколишньо природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

 

готує висновки та рекомендації за результатами вивчення і розгляду питань, що виносяться на розгляд сесії районної ради;

 

представляє доповіді та співдоповіді з питань, які розглядаються на сесіях ради;

 

3. Постійна комісія з питань соціальної сфери та соціального захисту населення:

 

розглядає проекти рішень ради з питаньсоціальної сфери та соціального захисту населення району ;

 

вносить пропозиції щодо поліпшення роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, закладів соціального захисту та удосконалення їх мережі;

 

розглядає   і розробляє пропозиції щодо створення умов для розвитку фізкультури і спорту, культури, реалізації молодіжної політики;

 

розглядає пропозиції щодо затвердження програм, спрямованих на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення, які виносяться на затвердження радою;

 

готує висновки та рекомендації за результатами вивчення і розгляду питань, що виносяться на розгляд сесії районної ради;

 

представляє доповіді та співдоповіді з питань, які розглядаються на сесіях ради.

 

4. Постійна комісія з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю:

 

розглядає проекти рішень ради з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю;

 

розглядає проекти рішень районної ради щодо програми соціально-економічного розвитку району та інших цільових програм, які приймаються радою;

 

розглядає пропозиції щодо покращення транспортного обслуговування населення району;

 

розглядає та вносить пропозиції до проектів рішень з питань розвитку житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури;

 

розглядає відповідно до чинного законодавства України   питання щодо управління обєктами спільної власності територіальної громади району;

 

розглядає питання щодо продажу, передачі в оренду обєктів¸ які перебувають у спільній власності територіальної громади району;

 

здійснює повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики;

 

розглядає пропозиції щодо розвитку підприємництва в районі;

 

готує висновки та рекомендації за результатами вивчення і розгляду питань, що виносяться на розгляд сесії районної ради;

 

представляє доповіді та співдоповіді з питань, які розглядаються на сесіях ради.

 

5. Постійна комісія з питань законності та правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, зв’язків з громадськістю, антикорупційної політики:

 

розглядає проекти рішень ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики;

 

розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань, які належать до компетенції комісії;

 

бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради;

 

готує висновки й рекомендації з питань, що належать до компетенції комісії, включених у порядок денний роботи сесій;

 

розглядає та готує висновки з питань, що виникають внаслідок порушення депутатської етики;

 

вивчає досвід роботи органів місцевого самоврядування;

 

представляє доповіді та співдоповіді з питань, які розглядаються на сесіях ради;

 

розглядає проекти рішень ради з питань дотримання законності та правопорядку;

 

розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян за дорученням голови районної ради;

 

готує пропозиції для розгляду радою питань щодо дотримання законності, прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю;

 

сприяє роботі правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території району;

 

готує висновки та рекомендації за результатами вивчення і розгляду питань, що виносяться на розгляд сесії районної ради;

 

представляє доповіді та співдоповіді з питань, які розглядаються на сесіях ради;

 

здійснює контроль за дотриманням вимог щодо участі голови, заступника голови, депутатів районної ради у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання;

 

надає консультації та роз’яснення голові районної ради, заступнику голови та депутатам районної ради щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

 

районної ради                                                                                                    О.В. Цимбал